kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

 1. Czy dla spełnienia wymogów ustawy będzie wystarczającym złożenie przez klienta oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka bądź pozostawaniu w związku małżeńskim w momencie przystępowania do kredytu?
 2. Jak należy interpretować pojęcie "budowy" w kontekście zakresu wykonywanych prac?
 3. Czy klient, który zawarł z właścicielem mieszkania umowę użyczenia może się ubiegać o kredyt preferencyjny, czy powinien postąpić analogicznie jak przy umowie najmu, tzn. rozwiązać umowę użyczenia i opuścić mieszkanie?
 4. Czy kredytem z dopłatami może zostać objęte mieszkanie sprzedane przez dewelopera, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, wymagające poniesienia kosztów prac wykończeniowych, bez których przeprowadzenia nie nadaje się do zamieszkania (podłóg, podstawowych urządzeń białego montażu, kuchni)?
 5. Czy w przypadku zakupu/budowy lokalu mieszkaniowego od/z deweloperem do kosztu zakupu/budowy powinien zostać wliczony koszt zakupu udziału w gruncie oraz koszt dotyczący podziemnego garażu?
 6. Jak powinien zostać określony zakres standardu wykończenia domu jednorodzinnego, spełniającego warunek wysokości wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m 2, który bank może finansować kredytem preferencyjnym w ramach budowy domu?
 7. Czy udzielając kredytu z dopłatami na dokończenie budowy na działce gruntu z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (stan surowy), do kwoty kredytu należy wliczać wartość działki?
 8. Czy rozbudowa domu jednorodzinnego (np. nadbudowa piętra) wymagająca pozwolenia na budowę może zostać objęta kredytem z dopłatami?
 9. Czy zapis art. 5.1. pkt 1) a) należy rozumieć jako: nie jest niemożliwe sfinansowanie kredytem z dopłatami zajmowanego już mieszkania spółdzielczego, którego status lokatorski chcemy zamienić na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?
 10. Czy osoba pozostająca w separacji nie posiadająca dzieci może wziąć kredyt preferencyjny ze współmałżonkiem, czyli jako małżeństwo?
 11. Co stanowi powierzchnię użytkową wliczaną i niewliczaną dla potrzeb kredytowania z zastosowaniem dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego?
 12. Czy program Rodzina na swoim obejmuje dopłatę do nabycia domu rozumianego jako prawa własności do gruntu?
 13. Czy możliwy jest zakup lub budowa lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego z garażem?
 14. Jak należy liczyć powierzchnię użytkową budynku?
 15. Czy można sfinansować zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy kupujący wynajmuje mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej lub osoby fizycznej i to właśnie mieszkanie zamierza kupić?
 16. Czy kredyt preferencyjny może finansować zakup domu będącego w budowie oraz dokończenie tej budowy?
 17. Czy kredyt preferencyjny można zaciągnąć na zakupu nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny oraz budynek gospodarczy?
 18. Czy istnieje możliwość finansowania kredytem preferencyjnym na warunkach ustawy inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z "usługą"?
 19. Czy kredyt preferencyjny na budowę domu może finansować dokończenie budowy?
 20. Czy w trakcie spłaty kredytu możliwe jest zwiększenie kwoty udzielonego kredytu?
 21. W jaki sposób można sfinansować rozbudowę domu jednorodzinnego kredytem preferencyjnym z dopłatami do odsetek?
 22. Czy kredytobiorcą kredytu preferencyjnego może być osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli to dziecko posiada prawo do lokalu lub domu mieszkalnego?
 23. Czy obliczając kwotę, o którą zostanie podwyższony udzielony wcześniej kredyt preferencyjny (na uzasadniony wniosek kredytobiorcy), bank może stosować wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującą w dniu zawierania aneksu do umowy, czy też obliczenie to powinno uwzględniać jedynie wysokość wskaźnika przyjętą w dniu podpisania umowy kredytu preferencyjnego?
 24. Czy istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na warunkach ustawy przez osobę samotną stanowiącą rodzinę zastępczą dla dziecka?
 25. Czy kredyt preferencyjny może sfinansować inwestycję polegającą na rozbudowie budynku letniskowego, którego właścicielem jest osoba ubiegająca się o kredyt z dopłatami?
 26. Czy osoba, która była podmiotem umowy o kredyt preferencyjny a następnie rozwiązała tę umowę może ponownie ubiegać się o kredyt preferencyjny?
 27. Czy powierzchnię pomieszczenia, w którym znajduje się piec gazowy należy wliczać do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego, który ma być przedmiotem finansowania kredytem preferencyjnym?
 28. W jaki sposób należy ustalić powierzchnię użytkową na potrzeby ustawy o finansowym wsparciu rodzin?
 29. Czy kredyt preferencyjny może zostać udzielony w przypadkach gdy wnioskodawcami kredytu jest obywatel innego Państwa?
 30. Czy kredyt preferencyjny z dopłatami może zostać udzielony na zakup lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o dwóch lokalach?
 31. Kredyt z dopłatami w przypadku żołnierzy zajmujących kwatery służbowe
 32. Czy do rejestru kredytobiorców prowadzonego przez BGK wpisywane są tylko i wyłącznie docelowi kredytobiorcy?
 33. Czy warunek nie posiadania prawa własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego dotyczy tylko osób, które są stroną umowy o kredyt preferencyjny?
 34. Czy kredyt preferencyjny z dopłatami może zostać udzielony na zakup lokalu od developera wraz z finansowaniem kosztów wykończenia tego lokalu?

źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim