kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 33:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania /Dz. U. Nr 223 poz. 1465 wprowadziła pojęcie docelowego kredytobiorcy (osoba zawierająca umowę kredytu preferencyjnego, podlegająca wpisowi do rejestru docelowych kredytobiorców). Czy wprowadzenie nowelizacją nowego brzmienia art. 4 ust 1, tj. "Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy nie jest: (...)" pozwala uznać, iż warunek nie posiadania prawa własności lub współwłasności do nieruchomości mieszkalnej dotyczy tylko tych osób, które są stroną umowy kredytu preferencyjnego (małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko)? Oznaczałoby to, że w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko nie ma znaczenia fakt posiadania przez to dziecko tytułu prawnego do nieruchomości mieszkalnej


Odpowiedź:

Przepisy art. 4 ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania wskazują wyraźnie, że to docelowy kredytobiorca (określony w art. 3 ust. 1 ustawy) nie może być w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego czy lokalu mieszkalnego, itd.

Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury pochodzą z okresu przed nowelizacją ustawy (pytanie nr 22), dotyczą sytuacji prawnej, jaka miała miejsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania /Dz. U. Nr 223 poz. 1465/). Zapis art. 4 ust. 1 stanowił wówczas, iż dopłaty mogą być stosowane, jeżeli żadna z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest podmiotem wymienionych w ustawie tytułów prawnych do nieruchomości. Takie sformułowanie art. 4 ust. 1 ustawy nie ograniczało ww. wykluczenia tylko do osób beneficjentów wsparcia.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim