kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Warunki otrzymania dopłat do kredytu

Zasady otrzymania dopłaty Skarbu Państwa do odsetek płaconych bankowi na preferencyjny kredyt hipoteczny przedstawiają się następująco:

  • podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego;
  • w przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty;

  • w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 (dla lokali) / 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu / domu jednorodzinnego;
  • dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej (stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat), obowiązującej w dniu naliczania dopłaty. Jest przekazywana instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów po spłaceniu przez kredytobiorcę całości należnej raty spłaty;

Dopłaty Skarbu Państwa do kredytów realizowane są przez BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego.


kredyty mieszkaniowe na preferencyjnych warunkachpomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim