kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Warunki udzielenia kredytu z dopłatą

Aby otrzymać preferencyjny kredyt hipoteczny należy spełnić poniższe warunki:

  • osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny;
  • powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2;

  • cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględnieniem współczynnika 1,4 - zobacz aktualne wskaźniki;
  • lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

Dopłaty Skarbu Państwa do kredytów realizowane są przez BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego.


preferencyjne kredyty hipotecznepomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim