kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 22:

Czy kredytobiorcą kredytu preferencyjnego może być osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli to dziecko posiada prawo do lokalu lub domu mieszkalnego?


Odpowiedź:

Osoba taka nie może być kredytobiorcą kredytu preferencyjnego. Kredytobiorcą kredytu preferencyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, mogą być małżonkowie oraz osoby samotne wychowujące przynajmniej jedno dziecko.

W art. 4 ust. 1 ustawy określony został dodatkowy warunek, jaki musi być spełniony, aby mogły zostać zastosowane dopłaty do oprocentowania kredytu preferencyjnego. Warunek ten polega na tym, iż "żadna z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

  1. właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  4. najemcą lokalu mieszkalnego."

Ustawodawca posługując się określeniem "żadna z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1", wykluczył możliwość posiadania praw własności (i innych tytułów wymienionych w ustawie) także przez dziecko, wychowywane przez osobę samotną. Wynika to z celów ustawy, zgodnie z którymi pomoc w postaci dopłat kierowana jest do rodzin, których potrzeby mieszkaniowe nie są jeszcze zaspokojone, a więc do takich, które nie posiadają praw do innych nieruchomości mieszkaniowych w momencie ubiegania się o kredyt preferencyjny. Zatem fakt posiadania przez dziecko praw do lokalu lub domu mieszkalnego uniemożliwia udzielenie kredytu preferencyjnego osobie samotnie wychowującej dziecko posiadające takie prawa.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim