kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 3:

Czy klient, który zawarł z właścicielem mieszkania umowę użyczenia może się ubiegać o kredyt preferencyjny, czy powinien postąpić analogicznie jak przy umowie najmu, tzn. rozwiązać umowę użyczenia i opuścić mieszkanie?


Odpowiedź:

W art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania określony został katalog warunków, które powinien spełniać kredytobiorca zaciągający kredyt z dopłatami do oprocentowania, związany z brakiem dysponowania, w momencie udzielenia kredytu, tytułem prawnym do innej nieruchomości mieszkalnej (zgodnie z dalszymi przepisami tego artykułu ustawy część z nich może mieć charakter warunkowy).

Katalog ten jest zamknięty, a więc rozszerzająca interpretacja, niekorzystna dla osoby ubiegającej się o preferencyjny kredyt mieszkaniowy, jest nieuprawniona.

Ponieważ przypadek, o którym mowa jest w pytaniu, nie został ujęty w katalogu warunków wykluczających w art. 4, należy uznać, że zawarcie przez osobę ubiegającą się o kredyt preferencyjny umowy użyczenia z właścicielem mieszkania (zarówno w przypadku innej nieruchomości jak i mieszkania, którego zakup ma być celem udzielenia kredytu) nie podlega z tego tytułu rygorom, o których mowa w art. 4 ust. 3-5 ustawy.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim