kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 19:

Czy kredyt preferencyjny na budowę domu może finansować dokończenie budowy?


Odpowiedź:

Tak. Określony w art. 5 ust. 1 pkt e) ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, cel na który może zostać udzielony kredyt preferencyjny to jest budowa domu jednorodzinnego, należy rozumieć jako przebieg całego procesu budowlanego od podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy do zakończenia budowy, tj. daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagana) lub daty zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu.

Zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, poprzez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Art. 41 ustawy Prawo budowlane definiuje rozpoczęcie budowy jako następujące z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace przygotowawcze to: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace te mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem (w przypadkach, gdy nie jest wymagane pozwolenie).

Natomiast art. 54 i art. 55 ustawy Prawo budowlane, ustanowiono, iż do użytkowania obiektu budowlanego zrealizowanego w wyniku budowy, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, a także jeżeli jest to wymagane w decyzji o pozwoleniu na budowę, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycje znajdujące się realizacji w tak wytyczonym przedziale czasowym podlegają kredytowaniu kredytem preferencyjnym.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim