kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 18:

Czy istnieje możliwość finansowania kredytem preferencyjnym na warunkach ustawy inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z "usługą"?


Odpowiedź:

Formułując definicję domu jednorodzinnego na potrzeby stosowania jej w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, ustawodawca odwołuje się do określenia "budynek mieszkalny jednorodzinny" w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118/ oraz rozporządzenia wykonawcze). Zgodnie więc z art. 3 pkt 2a tej ustawy budynek mieszkalny jednorodzinny oznacza budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jednakże na potrzeby ustawy o finansowym wsparciu rodzin... definicja powyższa została nieco zmieniona, ustawodawca zastrzegł bowiem, że w budynku tym może znajdować się wyłącznie lokal mieszkalny - wówczas dom jednorodzinny będzie mógł podlegać finansowaniu kredytem preferencyjnym (art. 2 pkt 6 ustawy o finansowym wsparciu rodzin...). Należałoby przez to rozumieć, że zgodnie z intencją ustawodawcy tak sformułowana definicja domu jednorodzinnego oznacza brak możliwości kredytowania inwestycji dotyczącej domu jednorodzinnego, w przypadku której w budynku występowałby więcej niż jeden lokal mieszkalny lub - poza lokalem mieszkalnym - odrębny od lokalu mieszkalnego lokal użytkowy. Ustawodawca nie określił w ustawie o finansowym wsparciu rodzin... definicji lokalu użytkowego, należałoby więc odwołać się w tym przypadku do pojęcia lokalu użytkowego zdefiniowanego w § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), zgodnie z którym przez lokal użytkowy należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Jeżeli projekt przewiduje budowę domu jednorodzinnego, w którym będzie się znajdował tylko lokal mieszkalny (w rozumieniu definicji przytoczonej w ustawie o finansowym wsparciu rodzin...), przedsięwzięcie takie może być finansowane kredytem preferencyjnym - przy założeniu, że zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki ustawowe. Jeżeli natomiast przedsięwzięcie określone w projekcie budowlanym przewiduje budowę domu jednorodzinnego, w którym będzie się znajdować lokal mieszkalny, a oprócz niego także lokal użytkowy (w rozumieniu przedstawionej powyżej definicji), wówczas przedsięwzięcie nie będzie mogło podlegać finansowaniu kredytem preferencyjnym.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim