kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 17:

Czy kredyt preferencyjny można zaciągnąć na zakupu nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny oraz budynek gospodarczy?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którakolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie przysługiwał inny tytuł prawny.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Do lokalu mieszkalnego mogą być przypisane pomieszczenia przynależne, do których zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 903 ze zm.) należy jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż. Przez analogię, tę zasadę należy zastosować do domu jednorodzinnego, do którego też mogą przynależeć pomieszczenia np. gospodarcze.

Uwzględniając powyższe należy uznać, że można sfinansować kredytem preferencyjnym zakup nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny oraz budynek gospodarczy, a powierzchnia pomieszczenia/budynku gospodarczego znajdującego się na kredytowanej nieruchomości nie może być wliczana do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego przyjmowanej za podstawę ustalenia prawa do udzielenia kredytu preferencyjnego.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim