kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 20:

Czy w trakcie spłaty kredytu możliwe jest zwiększenie kwoty udzielonego kredytu?


Odpowiedź:

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. Nr 183, poz.1354), nie zawiera przepisów uniemożliwiających zwiększenie kwoty kredytu preferencyjnego w trakcie jego spłaty.

Należy więc uznać, iż istnieje możliwość zwiększenia kwoty kredytu preferencyjnego w przypadku, gdy zachodzi sytuacja obiektywnego wzrostu kosztów/ceny kredytowanego przedsięwzięcia, w stosunku do wielkości stanowiącej podstawę weryfikacji wniosku w momencie udzielania kredytu przez bank (cena/koszt wskazany w "odpowiedniej umowie zobowiązującej", o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, lub kosztorysie inwestorskim.

Ewentualna zmiana wysokości kredytu powinna wynikać ze zmiany ostatecznych kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz dotyczyć inwestycji, dla których w momencie udzielenia kredytu jedyną podstawą oceny inwestycji jest kosztorys inwestorski lub "odpowiednia umowa zobowiązująca", o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy.

Decyzja o zwiększeniu kwoty kredytu preferencyjnego z dopłatami do oprocentowania podejmowana jest przez instytucję, która tego kredytu udzieliła. Po złożeniu przez kredytobiorcę wniosku o zmianę kwoty, instytucja ta dokona m.in. oceny, czy w przypadku zwiększenia kwoty kredytu zostanie zachowany warunek, iż cena 1m2 finansowanej nieruchomości nie może przekroczyć wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego dla gminy, na terenie której znajduje się ta nieruchomość (liczony jako średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego ogłoszonych przez właściwego wojewodę).

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim