kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 23:

Czy obliczając kwotę, o którą zostanie podwyższony udzielony wcześniej kredyt preferencyjny (na uzasadniony wniosek kredytobiorcy), bank może stosować wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującą w dniu zawierania aneksu do umowy, czy też obliczenie to powinno uwzględniać jedynie wysokość wskaźnika przyjętą w dniu podpisania umowy kredytu preferencyjnego?


Odpowiedź:

W przypadku obiektywnego wzrostu ostatecznych kosztów kredytowanego przedsięwzięcia "w realizacji", w stosunku do wielkości stanowiącej podstawę weryfikacji wniosku w momencie udzielania kredytu preferencyjnego, bank może - na uzasadniony wniosek kredytobiorcy - zawrzeć aneks do umowy kredytowej zwiększający kwotę zaciągniętego kredytu preferencyjnego. Ponieważ zmiana wynika ze wzrostu kosztów realizacji tej samej inwestycji bank - określając kwotę o jaką zostanie zwiększona wartość pierwotna udzielonego kredytu preferencyjnego - może stosować wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w okresie złożenia wniosku o zwiększenie kwoty kredytu preferencyjnego.

Teoretycznie może wystąpić również sytuacja, w której wartość wskaźnika obowiązującego w okresie złożenia wniosku o zwiększenie kwoty kredytu preferencyjnego jest niższa aniżeli wartość wskaźnika obowiązującego w okresie złożenia pierwotnego wniosku o kredyt, na podstawie którego kredyt preferencyjny został już udzielony (pomimo wzrostu kosztów konkretnej inwestycji). W takich przypadkach, jeżeli skorygowane koszty/ceny mieściłyby się w limicie ustalonym w oparciu o wskaźnik z okresu ubiegania się o kredyt, a warunek ten nie jest już spełniony obecnie z uwagi na spadek wartości wskaźnika, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym do określenia limitu cenowo-kosztowego bank powinien przyjmować wartość średniego wskaźnika względniejszą dla kredytobiorcy, tj. wartość obowiązującą w okresie złożenia wniosku o kredyt preferencyjny.

Aneks dotyczy bowiem umowy o kredyt preferencyjny, która już została zawarta w przeszłości pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Skoro więc wówczas kredyt został udzielony na finansowanie danego przedsięwzięcia i w dniu podpisania umowy warunek dotyczący limitu cenowo-kosztowego byłby spełniony nawet po uwzględnieniu skorygowanych kosztów, dopuszczalne jest oparcie ceny w takich przypadkach na parametrze właściwym dla dnia podpisania pierwotnej umowy o kredyt. Inwestycja już kredytowana nie ulega bowiem zmianie i w tym stanie rzeczy - wobec braku uregulowania tej kwestii szczegółowo w ustawie - przyjęcie odmiennego rozwiązania w nieuzasadniony sposób krzywdziłoby kredytobiorcę.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim