kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 16:

Czy kredyt preferencyjny może finansować zakup domu będącego w budowie oraz dokończenie tej budowy?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania dopłaty mogą być stosowane jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na:

  • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,
  • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
  • budowa domu jednorodzinnego,
  • nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub adaptacja budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W opinii Ministerstwa Infrastruktury przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu rodzin... nie wyklucza możliwości połączenia - w ramach finansowanego kredytem jednego przedsięwzięcia - przesłanek udzielenia kredytu preferencyjnego zawartych w różnych jednostkach redakcyjnych ww. wyliczenia.

Z uwagi na charakter celów uprawniających do zaciągnięcia kredytu przypadki takie nie będą występowały co prawda często, jednak niewątpliwie racjonalnym z punktu widzenia kredytobiorcy połączeniem celów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy może być połączenie inwestycji zakupu domu będącego w budowie z dokończeniem realizowanej inwestycji (w tym ostatnim przypadku podstawę ustawową finansowania prac budowlanych przy wykorzystaniu preferencyjnego kredytu mieszkaniowego stanowiłby art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowy



pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim